Tidy Là Gì – Tidies Nghĩa Là Gì

Tìm hiểu tidy là gì chi tiết qua bài viết này.

Tidy là gì

tidy nội động từ /ˈtɑɪ.di/

  1. (+ up) Sắp xếp sửa sang cho gọn gàng, dọn dẹp cho thật sạch ngăn nắp.

Chia động từ[sửa]

Dạng không riêng gì ngôi
Động từ nguyên mẫuto tidy
Phân từ hiện tạitidying
Phân từ quá khứtidied
Dạng chỉ ngôi
sốítnhiều
ngôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ ba
Lối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạitidytidy hoặc tidiest¹tidies hoặc tidieth¹tidytidytidy
Quá khứtidiedtidied hoặc tidiedst¹tidiedtidiedtidiedtidied
Tương laiwill/shall² tidywill/shall tidy hoặc wilt/shalt¹ tidywill/shall tidywill/shall tidywill/shall tidywill/shall tidy
Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạitidytidy hoặc tidiest¹tidytidytidytidy
Quá khứtidiedtidiedtidiedtidiedtidiedtidied
Tương laiwere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidy
Lối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹
Hiện tạitidylet’s tidytidy
  1. Cách chia động từ cổ.
  2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tidies nghĩa là gì

tidies có nghĩa là: tidy /’taidi/* tính từ- sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng=a tidy room+ một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ=tidy habits+ cách ăn ở sạch sẽ- (thông tục) khá nhiều, kha khá=a tidy sum of money+ một số tiền kha khá- (tiếng địa phương) khá khoẻ* ngoại động từ- ((thường) + up) làm cho sạch sẽ, dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, xếp sắp ngăn nắp* nội động từ- (+ up) sắp xếp sửa sang cho gọn gàng, quét dọn cho thật sạch ngăn nắp* danh từ- thùng chứa vật linh tinh; giỏ rác=street tidy+ thùng rác đường phố- vải phủ ghế (cho khỏi bẩn)

Đây là cách dùng tidies tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2023.

Tidied nghĩa là gì

tidy nội động từ /ˈtɑɪ.di/

  1. (+ up) Sắp xếp sửa sang cho gọn gàng, dọn dẹp cho thật sạch ngăn nắp.

Chia động từ[sửa]

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫuto tidy
Phân từ hiện tạitidying
Phân từ quá khứtidied
Dạng chỉ ngôi
sốítnhiều
ngôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ ba
Lối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạitidytidy hoặc tidiest¹tidies hoặc tidieth¹tidytidytidy
Quá khứtidiedtidied hoặc tidiedst¹tidiedtidiedtidiedtidied
Tương laiwill/shall² tidywill/shall tidy hoặc wilt/shalt¹ tidywill/shall tidywill/shall tidywill/shall tidywill/shall tidy
Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạitidytidy hoặc tidiest¹tidytidytidytidy
Quá khứtidiedtidiedtidiedtidiedtidiedtidied
Tương laiwere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidywere to tidy hoặc should tidy
Lối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹
Hiện tạitidylet’s tidytidy
  1. Cách chia động từ cổ.
  2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tidy đọc tiếng anh là gì

tidy tiếng Anh?

Dưới đấy là khái niệm, định nghĩa và lý giải cách dùng từ tidy trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ tidy tiếng Anh nghĩa là gì.

tidy /’taidi/* tính từ- sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng=a tidy room+ một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ=tidy habits+ cách ăn ở sạch sẽ- (thông tục) khá nhiều, kha khá=a tidy sum of money+ một số tiền kha khá- (tiếng địa phương) khá khoẻ* ngoại động từ- ((thường) + up) khiến cho sạch sẽ, dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, xếp sắp ngăn nắp* nội động từ- (+ up) sắp xếp sửa sang cho gọn gàng, quét dọn cho thật sạch ngăn nắp* danh từ- thùng chứa vật linh tinh; giỏ rác=street tidy+ thùng rác đường phố- vải phủ ghế (cho khỏi bẩn)

Trái nghĩa với tidy

This year we made a tidy profit.

Các từ đồng nghĩa và những ví dụ

They live in a big house in the country.

A large number of people were crowded into the room.

The party was a great success.

They bought an enormous house in the suburbs.

The explosion left a huge crater.

The building work has caused massive disruption.

The family had amassed immense wealth.

There are vast distances between the stars.

There’s a gigantic spider in the bathroom.

He has a gargantuan appetite.

They have a mammoth task ahead of them.

Colossal sums have been wasted on this project.

The guy has a ginormous ego.

You should be prepared to make a sizeable investment.

She is known to have made substantial donations to charity.

The speeding motorist was given a hefty fine.

Considerable criticism has been levelled at her leadership.

The party picked up a respectable number of ethnic-minority votes.

The novel is served up with a generous measure of wit.

There will still be handsome profits to be made.

She spends a good proportion of her time working on business forecasts.

A goodly portion of the objects on show are real rarities.

I have an extensive collection of 20th-century watercolours.

Professional footballers are paid astronomical sums.

I propped the door open with a hefty coffee-table book.

It’s a large car with plenty of room for bulky luggage.

You are allowed one small suitcase on board the plane.

They live in a little cottage.

She was holding a tiny baby.

Xem thêm: Thế Là Gì – Phép Thế Là Gì
Hỏi Đáp -